Regulamin korzystania z aplikacji Pitu Pitu

Dziękując za zainteresowanie aplikacją Pitu Pitu, pragniemy przedstawić niniejszy Regulamin, który określa sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez Pitu Pitu za pośrednictwem Aplikacji.

Regulamin zawiera w szczególności informacje o rodzajach i zakresie usług świadczonych przez Pitu Pitu drogą elektroniczną, wymagania techniczne, warunki ich świadczenia, w tym uprawnienia, obowiązki oraz zasady ochrony danych osobowych Użytkownika, jak również uprawnienia i obowiązki Pitu Pitu i Partnerów oraz zasady wyłączenia odpowiedzialności z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną, warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawę z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144 poz. 1204 ze zm.), ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.) oraz ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

§1 Wyjaśnienie pojęć

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia posiadają następujące definicje:

 1. Pitu Pitu – Everytap spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-386) przy ul. Lęborskiej 3B, lok. I.38, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000535731, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 360333300, NIP 584-273-89-73 – usługodawca świadczący za pośrednictwem Aplikacji Usługi bez jednoczesnej obecności Stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej;
 2. Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z Aplikacji i jest w niej zalogowana, a jej dane zostały zapisane w bazie użytkowników Pitu Pitu;
 3. Partner – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;
 4. Aplikacja – oprogramowanie Pitu Pitu na mobilne systemy operacyjne służące w szczególności do przekazywania Użytkownikom informacji o Lokalach;
 5. Usługa – każda usługa, jaką świadczy Pitu Pitu na rzecz Użytkownika drogą elektroniczną, przy wykorzystaniu Aplikacji;
 6. Dane Osobowe – informacje umożliwiające zidentyfikowanie Użytkownika oraz inne udostępnione przez Użytkownika dane, w szczególności przekazane Pitu Pitu w wyniku zalogowania się Użytkownika w Aplikacji przy pomocy konta w portalu społecznościowym prowadzonym przez osoby trzecie, przetwarzane w celu świadczenia Usługi przez Pitu Pitu.
 7. Umowa – zawarta na odległość bez jednoczesnej obecności stron, potwierdzona drogą elektroniczną w drodze wiadomości przesłanej przez Pitu Pitu pod wskazany przez Użytkownika adres e-mail;
 8. Strony – Użytkownik i Pitu Pitu;
 9. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Pitu Pitu.

§2 Ogólne warunki świadczenia Usług

 1. Korzystając z Aplikacji, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że:
  1. świadczenie Usług odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  2. znany jest Użytkownikowi następujący adres elektroniczny oraz firma, siedziba i adres oraz numery KRS, NIP i REGON Pitu Pitu:
  3. Everytap spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

   z siedzibą w Gdańsku (80-386) przy ul. Lęborskiej 3B, lok. I.38,

   adres e-mail: hi@everytap.com

   strona internetowa: www.everytap.com

   KRS: 0000535731

   NIP: 584-273-89-73

   REGON: 360333300

   kontakt z Pitu Pitu dotyczący świadczenia Usług odbywa się drogą mailową na adres Pitu Pitu: hej@pitupitupl

 2. Korzystanie z Aplikacji może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu.
 3. Użytkownik nie może przekazywać za pomocą Aplikacji treści o charakterze bezprawnym.
 4. Wszelkie prawa do Aplikacji, w szczególności prawa autorskie, przysługują Pitu Pitu i pozostają pod ochroną prawną.
 5. Nazwy handlowe, opisy oraz znaki towarowe opublikowane Aplikacji podlegają ochronie prawnej, a jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za uprzednią pisemną zgodą Pitu Pitu.
 6. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz spełnia obowiązki informacyjne wskazane w art. 12 ustawy o prawach konsumenta.

§3 Zawarcie Umowy o świadczenie Usług

 1. W celu zawarcia umowy o świadczenie Usług, Użytkownik loguje się w Aplikacji.
 2. Poprawne logowanie w Aplikacji równoznaczne jest z zawarciem Umowy.
 3. Pitu Pitu świadczy Usługi w szczególności w zakresie: udostępnienia Użytkownikowi informacji o Lokalach.
 4. Poprzez logowanie w Aplikacji mogą być przekazywane Pitu Pitu Dane Osobowe niezbędne dla należytego wykonania Usługi. Treść przekazanych Pitu Pitu Danych Osobowych zależna jest od zakresu informacji podanych przez Użytkownika lub przekazanych przez portal społecznościowy. Przekazanymi Danymi Osobowymi mogą być: imię i nazwisko, adres e-mail, data urodzenia, wiek lub informacja o pełnoletności, miejscowość zamieszkania, płeć.
 5. Poprzez zalogowanie się w Aplikacji i akceptację Regulaminu, Użytkownik wyraża także zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Pitu Pitu dotyczących ofert specjalnych, promocji i wydarzeń od spółki Pitu Pitu Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku lub jej partnerów, a w przypadku Użytkowników pełnoletnich zgoda ta obejmuje także informacje dotyczące napojów alkoholowych
 6. Informacje handlowe dotyczące napojów alkoholowych lub innych wyrobów dostępnych wyłącznie dla osób pełnoletnich przesyłane będą wyłącznie Użytkownikom, którzy według najlepszej wiedzy Pitu Pitu uzyskanej na podstawie przekazanych przez Użytkownika danych w sposób określony w § 3 ust. 4 Regulaminu osiągnęli pełnoletność i po uzyskaniu zgody, o której mowa w § 3 ust. 6 in fine Regulaminu.
 7. Przekazanie danych poprzez logowanie w Aplikacji oraz akceptacja Regulaminu są dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji Usługi.

§4 Warunki świadczenia Usług

 1. Świadczenie przez Pitu Pitu Usług na rzecz Użytkownika jest bezpłatne.
 2. Ewentualne koszty dostępu do Internetu, w tym koszty transmisji danych komórkowych, związane z korzystaniem z Aplikacji ponosi Użytkownik.
 3. Warunkiem korzystania z Aplikacji oraz świadczenia Usług jest dysponowanie przez Użytkownika telefonem komórkowym lub innym urządzeniem elektronicznym z systemem operacyjnym min. Android 4.3 lub iOS 7 oraz z dostępem do sieci Internet, na którym zainstalowana jest Aplikacja i Użytkownik jest w niej zalogowany.

§5 Odstąpienie od Umowy

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, uprawnienie do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów w terminie 14 dni od jej zawarcia przysługuje każdemu użytkownikowi będącemu konsumentem. Akceptując Regulamin, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może być złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Oświadczenie złożone na formularzu, o którym mowa powyżej lub w innej formie pisemnej może zostać złożone pisemnie, pod adres siedziby Pitu Pitu lub przesłane drogą elektroniczną, pod adres e-mail: hej@pitupitu.pl. Pitu Pitu niezwłocznie potwierdza Użytkownikowi, otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, drogą wiadomości e-mail.

§6 Dane osobowe

 1. W ramach świadczenia Usług drogą elektroniczną Pitu Pitu jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, do przetwarzania danych osobowych Użytkownika niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług przez Pitu Pitu oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług.
 2. Poprzez logowanie w Aplikacji Pitu Pitu otrzymuje jedynie Dane Osobowe, jakie zostały udostępnione wcześniej w portalu społecznościowym, za pośrednictwem którego następuje logowanie lub Dane Osobowe przekazane przez Użytkownika przez formularz logowania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością świadczenia Usług przez Pitu Pitu.
 3. Pitu Pitu oraz Partnerzy zobowiązani się do zachowania pełnej poufności Danych Osobowych Użytkownika w stosunku do osób trzecich.
 4. W przypadku uzyskania przez Pitu Pitu wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Usług w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Pitu Pitu może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
 5. Pitu Pitu może przetwarzać m.in. Dane Osobowe, o których mowa w § 3 ust. 4 powyżej oraz inne dane dotyczące korzystania przez Użytkownika z Aplikacji, w o aktywności w Aplikacji.
 6. Pitu Pitu może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z Aplikacji (dane eksploatacyjne):
  1. oznaczenia identyfikujące Użytkownika nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu,
  2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik, w szczególności markę, model i system operacyjny urządzenia obsługującego Aplikację,
 7. Pitu Pitu jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych.
 8. Pitu Pitu jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 9. Użytkownik ma prawo do wglądu i modyfikacji swych Danych Osobowych w każdym czasie.
 10. Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych Osobowych, w każdym czasie. Oświadczenie Użytkownika o cofnięciu zgody na przetwarzanie Danych Osobowych równoznaczne będzie z wypowiedzeniem Umowy zgodnie z § 9 Regulaminu.
 11. Pitu Pitu może, na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, powierzać przetwarzanie Danych Osobowych Użytkowników innym podmiotom.
 12. Dane Osobowe oraz informacje przekazane Pitu Pitu w trakcie korzystania z Aplikacji mogą zostać udostępnione Partnerom w celu prawidłowego wykonywania Usługi, w szczególności w celu indywidualizacji przedstawianej Użytkownikowi oferty, przedstawiania Użytkownikowi ofert specjalnych oraz w celach statystycznych.

§7 Odpowiedzialność

 1. Pitu Pitu zobowiązuje się do wykonania Usługi poprzez działanie z największą starannością i profesjonalizmem zawodowym.
 2. Pitu Pitu nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje problemów technicznych związanych z urządzeniem Użytkownika, na którym zainstalowana jest Aplikacja, w szczególności za brak połączenia internetowego.
 3. Roszczenia wynikające z wad wykonanej Usługi rozpoznawane są w postępowaniu reklamacyjnym, zgodnie z § 8 niniejszego Regulaminu.
 4. W przypadku naruszenia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu przez Użytkownika, Pitu Pitu zastrzega sobie prawo do wstrzymania świadczenia Usług. Pitu Pitu przysługiwać będzie także prawo rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia poprzez usunięcie konta Użytkownika, w przypadku powzięcia wiadomości o bezprawnych działaniach Użytkownika podejmowanych w związku z korzystaniem z Aplikacji.

§8 Reklamacje

 1. W przypadku stwierdzenia przez Użytkownika wad w wykonanej Usłudze, Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia wobec Pitu Pitu reklamacji.
 2. Reklamacja powinna zostać wysłana wiadomością e-mail pod adres: hej@pitupitu.pl, zawierać przyczynę złożenia reklamacji oraz określać zakres żądania Użytkownika oraz zawierać aktualne dane Użytkownika umożliwiające kontakt.
 3. Termin wpływu reklamacji rozumie się jako dzień wpływu do Pitu Pitu pisma spełniającego wymogi określone w ust. 2, tj. dzień wprowadzenia go do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że Pitu Pitu mógł zapoznać się z jego treścią. W każdym przypadku Użytkownik otrzyma potwierdzenie wpływu pisma do Pitu Pitu poprzez wiadomość e-mail.
 4. Pitu Pitu rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej wpływu do Pitu Pitu.
 5. W przypadku nieustosunkowania się do reklamacji w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, reklamację uważa się za uwzględnioną.
 6. Jeżeli reklamacja zostanie uwzględniona lub uznana za uwzględnioną, Pitu Pitu zobowiązuje się do usunięcia wad wykonanej Usługi bez obciążania kosztami Użytkownika.

§9 Czas trwania Umowy i sposób jej rozwiązania

 1. Umowa Użytkownika z Pitu Pitu o świadczenie Usług zawarta jest na czas nieokreślony.
 2. Użytkownik ma prawo wypowiedzieć Umowę w każdym czasie, z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia, poprzez wysłanie Pitu Pitu stosownego oświadczenia drogą elektroniczną pod adres e-mail: hej@pitupitu.pl. Żądanie usunięcia konta w Aplikacji równoznaczne jest z wypowiedzeniem Umowy w rozumieniu zdania poprzedzającego.
 3. Umowa ulega rozwiązaniu z dniem upływu okresu wypowiedzenia liczonego od dnia wpływu do Pitu Pitu oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, tj. od dnia wprowadzenia go do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że Pitu Pitu mógł zapoznać się z jego treścią.
 4. Pitu Pitu ma prawo wypowiedzieć Użytkownikowi Umowę na zasadach identycznych jak dla Użytkownika. Postanowienia § 9 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

§10 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy, o których mowa we wstępie.
 2. Ewentualne spory rozpatrywane będą przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43 poz. 296 ze zm.) jedynie po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego.
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń wynikających z zawartej z Pitu Pitu Umowy, w szczególności poprzez złożenie odpowiedniego wniosku do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej o rozpoznanie sprawy przez Sąd Polubowny. Sprawę do Sądu Polubownego może wnieść każdy Użytkownik. Formularze elektroniczne wniosków, o których mowa w ust. 4 powyżej dostępne są na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, których lista z danymi teleadresowymi znajduje się na stronie internetowej www.uokik.gov.pl. Użytkownik będący konsumentem, ma także prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub zasięgnąć pomocy u właściwej terenowo federacji konsumentów. Informacje o federacji konsumentów znajdują się pod adresem: www.federacja-konsumentow.org.pl
 4. Niniejszy Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie na stronie internetowej www.Pitu Pitu.com oraz przekazywany na każde żądanie Użytkownika – w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie, i utrwalanie przez system teleinformatyczny, którym posługuje się Użytkownik.
 5. Pitu Pitu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu – w szczególności w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa lub nałożenia na Pitu Pitu określonych obowiązków przez organy państwa, a także w celu usprawnienia działania Aplikacji, poprawy jakości świadczonych Usług i zapobieganiu ewentualnym nadużyciom. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w momencie ich ogłoszenia lub przekazania Użytkownikom.
 6. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na wykonanie Umowy zawartej przed ich wejściem w życie, z zastrzeżeniem wyraźnej akceptacji zmian przez Użytkownika.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2015 r.